НЕЩО ВКУСНО! НЕЩО ДОМАШНО!

За ценители на домашно приготвени солени и сладки изкушения. Ако държите на качеството и вкуса!

Правната дефиниция на термините политика за поверителност и лични данни е много широка. Всяка информация, отнасяща се до идентифицирано лице или лице, което може да бъде идентифицирано, се счита за лични данни (за пълна дефиниция вж. член 4, т. 1 от GDPR).

Примери за лични данни са телефонни номера, адреси, финансова информация, идентификационни номера, електронни адреси и др. В следващите редове имаме предвид политика за поверителност, която се отнася до събирането съхранението и обработването на лични данни н апосетителите на сайта.

Редица от нашите дейности включват събиране и обработка на лични данни, например за приемане на поръчка, извършване на доставка, фоктуриране и др.

Такова събиране и обработка на лични данни и последващото им използване следва да се извършват справедливо и законосъобразно.

Когато се изискват лични данни, от съществено значение е субектът на данните (лицето, чиито лични данни ще бъдат събирани, съхранявани или обработени) да знае за какви цели се събират данните. Съгласно член 5, параграф 1, буква б) от регламента лични данни:

“ТРЯБВА ДА СЕ СЪБИРАТ ЗА КОНКРЕТНИ, ИЗРИЧНО УКАЗАНИ И ЛЕГИТИМНИ ЦЕЛИ И ДА НЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ПО НАЧИН, НЕСЪВМЕСТИМ С ТЕЗИ ЦЕЛИ”.

Освен това личните данни трябва да бъдат адекватни, уместни и не прекомерни по отношение на целта. И да се съхраняват не по-дълго от времето, необходимо за целите, за които са събрани.

Нашата компания би желала да информира посетителите на сайта pekarnaudoma.com за следното:

ЦЕЛ: ДАННИТЕ ЩЕ БЪДАТ СЪБРАНИ ЧРЕЗ E-MAIL ИЛИ ФОРМАТА ЗА КОНТАКТ ЗА:

 • осъществяване на контакт;
 • организиране и провеждане на обучения;
 • предоставяне на консултантски услуги и
 • заплащане на предоставените услуги.

ОПИСАНИЕ НА ДАННИТЕ:

 • е-mail,
 • телефон,
 • данни за фактура,
 • други доброволно предоствени данни с оглед постигане на високо качество на желаните от Вас услуги.

AДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ: “СВЕТЛИНА 2000” ЕООД

Правно основание: Правното основание на обработката, за която са предназначени данните, е съгласие за конкретно посочена от субекта на данните цел (чл. 6 (1) (а) от GDPR) или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните за сключване и изпъление на договор (чл. 6 (1) (б) от GDPR).

Достъп до данните: Данните ще са достъпни за управителя и един служител на “СВЕТЛИНА 2000” ЕООД.

Право на достъп: Лицата, чиито данни се обработват, имат право на достъп до своите лични данни безплатно. По всяко време като изпратят заявка по имейл.

Право на коригиране: Субектите на данни имат правото да поправят техните неточните или непълни лични данни. По всяко време и безплатно, като изпратят заявка по имейл.

Право на ограничаване на обработването: Лицето, чиито данни се обработват, има право да блокира данните си. По всяко време след като е подало данните като изпрати имейл до администратора.

Право на изтриване: Субектите на данни имат право да поискат от администратора по всяко време и безплатно изтриването на техните данни, особено когато разпоредбите на член 17 от GDPR са приложими, като изпратят заявка за електронна поща.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ: ЛИЦАТА, ЧИИТО ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ, ИМАТ ПРАВО:

 • да възразят по всяко време като изпратят искане до администратора по имейл;
 • преди личните им данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица и да им бъде изрично предложено да се противопоставят безплатно на такова разкриване или използване.

Право на жалба: Ако лицата, чиито данни се обработват, имат въпроси относно обработването на личните им данни, могат да ги зададат на телефон 087 813 88 76, електронен адрес: pekarnaudoma@abv.bg, или чрез формата за контакт.

Начална дата на обработка на данните: От датата на предоставянето им от субекта на данните.

Политика за съхранение на данните: Събраните данни ще бъдат запазени:

 • за срока заявен от субекта на данните – за осъществяване на контакт;
 • до посочения в договора срок – за производство и доставка на продукти;
 • до 5 години след приключването на данъчната година, през която е направено плащането – за плащания.

Тези данни ще бъдат изтрити след изтичането на посочения по-горе срок.

Внимание: Администраторът не носи отговорност за външни сайтове, върху които той няма контрол.

Източник: https://velbg.com/контакти-обучение-на-dpo/privacy-policy/